Política de privacitat

Qui és el Responsable de tractament de les seves dades?
Les dades de caràcter personal que ens facilita de forma voluntària seran tractades, d’acord amb el que preveu el Reglament General Europeu 2016/679 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la Llei de Protecció de dades i normativa de desenvolupament vigent, i seran incloses en un fitxer el Responsable de Tractament és Tecnoclinic, SA amb domicili en Ctra. de Prats de Lluçanès, km. 2,3 Nau 6, Sabadell, -08208-, Barcelona (Espanya), A08930380, Telf. ​​93.717 42 11, (lopd@tecnoclinic.com).

 

Amb quines finalitats?
A la web www.tecnoclinic.com es poden recollir dades d’aquells usuaris que de forma voluntària les faciliten per contactar mitjançant el formulari habilitat a aquest efecte o bé el link del correu electrònic, en aquest cas Tecnoclinic, SA recollirà i tractarà la informació facilitada, amb l’única i exclusiva finalitat d’atendre la consulta o petició d’l’usuari amb el corresponent seguiment.

Les dades personals proporcionades només es conservaran mentre estiguem atenent la seva petició amb el corresponent seguiment que el va motivar a contactar amb nosaltres, que mai serà superior a cinc anys a partir de l’últim contacte, llevat que prèviament ens revoqui el seu consentiment o exerceix el seu dret d’oposició i / o cancel·lació o mentre puguin derivar responsabilitats nascudes en aquest període de temps. (Consulta apt. Quins són els teus drets).

En qualsevol cas, si l’Usuari recova el seu consentiment o exerceix els drets de cancel·lació o supressió o bé ha transcorregut el termini de conservació esmentat, les seves dades personals es conservaran bloquejades durant els terminis establerts per a atendre les possibles responsabilitats nascudes del tractament dels mateixos. Posteriorment es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimización de les dades o la destrucció total de les mateixes.

 


Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades personals?
La base legal per al tractament de les dades que ens faciliten és el consentiment que se li demana. Ha de saber que en qualsevol moment pot revocar aquest consentiment prestat (consulta apt. Quins són els teus drets).

En el formulari de contactar només els camps marcats amb asterisc (*) és obligatori contestar-los per a atendre la petició que realitza l’usuari.

 


¿A quins destinataris es comunicaran les dades?
Destinataris:
No hi ha cessió de dades personals a altres empreses, ni tampoc transferències internacionals de dades.

Encarregats de Tractament: a les dades se’ls pot permetre accedir a proveïdors de Tecnoclinic,SA que li presten serveis auxiliars necessaris per a complir les finalitats per les quals es recullen les dades. Però en cap moment comporten una cessió dels mateixos. En qualsevol cas, l’informem que si es donés el supòsit, amb aquests proveïdors (Encarregats de Tractament) sempre es formalitza un contracte que recull obligacions i responsabilitats que han d’assumir en el tractament de les dades, per actuar en concordança amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

Com a proveïdors, Tecnoclinic, SA. l’informa que les dades dels usuaris que es facilitin a la web, s’allotgen en un servidor espanyol, i circulen momentàniament pel servidor de el lloc web que està ubicat a Espanya, que al pertànyer a l’Espai Econòmic Europeu garanteix un nivell adequat de seguretat en la protecció de dades.

Cessions obligatòries: En aquells casos en què li vingui imposat per obligació legal o per disposició judicial Tecnoclinic, SA comunicar les seves dades a les entitats que aquesta obligació determini.

 

Quins són els drets quan ens facilita les seves dades?
Drets:
Els usuaris de la web www.tecnoclinic.com poden exercir davant Tecnoclinic, SA, els drets d’accés, rectificació o supressió, portabilitat de les seves dades, limitació o oposició a l’tractament de les seves dades. Així mateix, podran revocar el seu consentiment en cas que ho hagin atorgat per a alguna finalitat específica, podent modificar les seves preferències en tot moment.

Forma d’exercitar-los:
Per exercitar els drets haurà de presentar un escrit a la direcció del Responsable de Tractament, Tecnoclinic, SA, Ctra. De Prats de Lluçanès, km. 2,3 Nau 6, Sabadell, -08208-, Barcelona (Espanya) o bé enviar un correu electrònic (lopd@tecnoclinic.com).

Haurà d’especificar quin d’aquests drets sol·licita sigui satisfet i, al seu torn ha d’adjuntar la fotocòpia de l’DNI o document identificatiu equivalent. En cas que actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d’aportar també document que acrediti la representació i document identificatiu de la mateixa.

S’informa l’Usuari que pot dirigir qualsevol tipus de reclamació en matèria de protecció de dades personals a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, www.agpd.es , Autoritat de Control de l’Estat Espanyol, si considera que Tecnoclinic, SA no ha atès degudament l’exercici de dret que li ha demanat.

 

Mesures tècniques i organitzatives i de seguretat:
La web www.tecnoclinic.com declara haver adoptat les mesures d’índole tècnica, de seguretat i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc, tal com l’exigeixen el Reglament General Europeu 2016/679 de Protecció de Dades , i la Llei de Protecció de dades de Caràcter Personal i normativa de desenvolupament vigent, per tal d’evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat o robatori de les dades que vostè faciliti.

No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que en l’actualitat les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables i per tant no s’està fora de perill de possibles intromissions il·legals i indegudes, que no serien responsabilitat de Tecnoclinic, SA, ja que ella ha actuat amb la diligència deguda per a protegir les dades conforme determina la llei.

 


Canvis de la Política de Privacitat
Tecnoclinic, SA es reserva el dret de modificar aquesta política en qualsevol moment. Et recomanem que consultis la Política de Privadesa amb periodicitat. Tecnoclinic, SA adoptarà les mesures raonables per notificar-te qualsevol canvi substancial en les nostres pràctiques de privacitat en el relacionat a l’ús de la informació que has proporcionat, com és publicant un Avís al seu web.

Compromís de l’usuari:
L’usuari és el responsable de l’autenticitat de les dades aportades, de l’exactitud i vigència per a la finalitat per a la qual van ser aportats i assumeix la responsabilitat relativa als danys i perjudicis, tant del lucre cessant com per danys emergents, que es puguin generar a causa d’aquestes inexactituds o falsedats.

En qualsevol cas, si les dades proporcionades en els corresponents formularis fossin de titularitat d’un tercer, l’usuari garanteix que ha informat a aquest tercer dels aspectes que s’estableixen en aquest Avís Legal i Política de Privadesa i que ha obtingut la seva autorització per a facilitar les dades a Tecnoclinic, SA, amb les finalitats assenyalades.

Per tot això, Tecnoclinic, SA farà tot el possible perquè les seves dades facilitades estiguin sempre actualitzades. No obstant això, la responsabilitat sobre la qualitat de les dades depèn del seu titular, per aquest motiu si hi ha alguna modificació de les dades l’usuari de la web els comunicarà el responsable del Tractament, declinant aquest tota responsabilitat en cas que ometi la seva obligació de notificar els canvis.